AMATS Innovation co.,ltd

WWW.AMATS.CO.TH

Building Management System Engineering

        ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับและกฎระเบียบของอาคารชุด การบริหารจัดการและให้บริการต่างๆ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย

 เรามีมากกว่าการบริหารอาคารแบบทั่วไป เพราะว่าเราคือ " เอแมท " เราจะมาเปลี่ยนรูปแบบการบริหารอาคารแบบเดิมๆ ที่ไครๆก็สามารถทำกันได้ เพราะเรามีมากกว่าบุคลลากรแค่เพียงด้านวิศวกรรม แต่เรามีบุคลากรทางด้านไอที ที่สามารถคอยช่วยงานระบบสารสนเทศและสร้างระบบข้อมูลส่งให้ท่านในรูปแบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ทุกท่าน ได้รับข้อมูลต่างๆกับงานที่ท่านจ้างบริษัทเราดูแล เพราะเรามีการส่งข้อมูลต่างๆให้ท่านรับทราบในระดับเรียลทาม ในอุปกรณ์ทุกอย่างที่ท่านไว้วางใจให้บริษัทเรามาดูแล

บริการหลักของเรามีดังต่อไปนี้:

บริการด้านวิศวกรรม , ระบบแอร์ชิลเลอร์ ,  ไฟฟ้า , ลิฟท์ , ประปา , พลังงาน , สิ่งอำนวยความสะดวก , โซลูชั่นที่ทำงาน , แผนกต้อนรับ , การจัดเลี้ยง  , ขนส่ง , คนเฝ้าประตู , การเก็บข้อมูล , บริการติดต่อและเจรจางาน  , การดูแลอาคาร  , การทำความสะอาด  ,  การปรับภูมิทัศน์  ,  บริการความปลอดภัย / พื้นที่ว่าง  ,  โครงการขนาดเล็ก  ,  การวางแผนพื้นที่  , ย้าย / เพิ่ม / เปลี่ยนแปลง  , การติดตามค่าส่วนกลาง และ อื่นๆ ที่ท่านไว้ใจให้เราเข้ามาดูแล

ขอบเขตการจัดการและให้บริการ

• ด้านการบริหารจัดการ
1) จัดทำกฎระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ในอาคารชุด
2) ดูแลควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ห้องชุด การใช้ทรัพย์สินส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
3) ควบคุม ดูแล และดำเนินการในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางและการใช้ห้องชุด 
4) การให้บริการอื่นๆ ซึ่งอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายจัดการโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ พระราชบัญญัติกฎกระทรวงและ/
หรือกฎหมายอื่น 
5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด

• ด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
1) วางระบบดูแลบำรุงรักษาในลักษณะของการป้องกัน สำหรับช่างประจำอาคารชุด 
โดยตรวจสอบ บำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสีย และวางระบบการให้บริการแก่ผู้พักอาศัย
2) บริการดูแล แก้ไข ซ่อมแซมงานระบบทั่วไป และให้บริการสำหรับอาคารชุด
3) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายนอกให้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาเพื่อให้ระบบต่างๆ ของอาคารชุดอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดเวลา

• ด้านบุคลากร
1) พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาคารชุด ( ประจำ ณ อาคารชุด ) 
2) การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร 
3) การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน 
4) การจัดทำกฎระเบียบ 
5) การจัดอบรม/สัมมนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

• การจัดซื้อจัดจ้าง
1) จัดทำรายชื่อผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เสนอราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ มีคุณภาพผ่านการพิสูจน์ และรับรองคุณภาพของสินค้า และบริการแล้ว รวมทั้งให้การบริการดูแล
หลังการขายที่ดี
2) กำหนดคุณสมบัติ และราคากลางของสินค้าหรือบริการที่จะทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง ก่อนเสมอเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ
3) การจัดซื้อ/จัดจ้างทุกครั้ง จะต้องมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของผู้ขายสินค้าและบริการก่อนเสมอ

• ด้านบัญชี/การเงิน 
1) วางระบบบัญชี/การเงิน และให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้ 
2) จัดเตรียมเอกสาร ด้านบัญชี/การเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน 
3) จัดทำงบประมาณและแผนการบริหารการเงินประจำปีเพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นสมดุลกับรายรับ 
4) จัดทำงบการเงินและงบกระแสเงินสด ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 
5) จัดเตรียมการเบิกจ่ายเงิน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม 
6) ติดต่อประสานงานกับธนาคาร เกี่ยวกับ การนำเงินเข้าบัญชี และการเบิกจ่ายเงิน
7) รายงานสถานะการเงินประจำเดือน ประจำปี เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินตลอดเวลา 
8) จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีและการเงิน เพื่อจัดทำงบการเงินประจำปี โดยผ่านการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกตามที่คณะกรรมการ
หรือที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก 

• ด้านการแจ้งหนี้และเร่งรัดจัดเก็บ
1) ออกบิลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
2) ติดตาม เร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ออกบิลเรียกเก็บ ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้รายได้ของอาคารชุดเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
3) ออกหนังสือเตือนให้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดค่าปรับ ในกรณีการชำระล่าช้า และ/หรือแจ้งงดการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆในกรณีค้างชำระเกิน
กำหนดตามข้อบังคับของอาคารชุด

• ด้านการดูแลรักษาความสะอาด
1) ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณอาคารชุด
2) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
3) ตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ได้รับการดูแลและทำความสะอาดอย่างดี โดยคำนึงถึงสุขอนามัยของผู้พักอาศัยเป็นสำคัญ 

• ด้านการรักษาความปลอดภัย
1) จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
2) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
3) ติดตามประสานงานเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

• ด้านการดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์
1) ตกแต่ง และดูแลรักษาพื้นที่สวนให้มีสภาพสวยงามเสมอ
2) จัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ ความชำนาญคอยดูแลและให้คำแนะนำ

• ด้านการดูแลสโมสร
1) ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สโมสรให้สะอาด เรียบร้อย ตลอดเวลา
2) ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสโมสรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3) ให้บริการแก่สมาชิกในการใช้สโมสรและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

• ด้านการประกันภัย
1) ผู้ติดต่อประสานงานในการเอาประกันภัยอาคารชุด เกี่ยวกับอัคคีภัย ภัยเปียกน้ำ ภัยฟ้าผ่า และ ภัยจากลมพายุ เป็นต้น 
2) ติดตามเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อเมื่อเกิดความเสียหายแก่อาคารชุด ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

• ด้านการบริการด้านชุมชนสัมพันธ์
1)เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์เป็นอันดี ระหว่างเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยกับบริษัทฯ บริษัทฯได้จัดเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) ไว้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานต่างๆ อาทิ แนะนำกฎข้อบังคับในการพักอาศัย

• ด้านตรวจสอบและควบคุมการให้บริการ
1)ทำการตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอจากหัวหน้างานส่วนกลาง
2)ทำการตรวจสอบและควบคุมการปฎิบัติงานของบุคคลหรือบริษัทภายนอกที่ว่าจ้างมา

• ด้านการประชุม 
1) การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
2) ประชุมใหญ่วิสามัญ 
3) ประชุมคณะกรรมการ 

• ด้านการรายงาน
1) รายงานผลการบริหารและการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารชุด 
2) รายงานสถานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน 
3) รายงานยอดค้างชำระค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน และผลการดำเนินการติดตามทวงถาม 
4) รายงานการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทรัพย์ส่วนกลาง
5) รายงานเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่ออาคารชุด

• ด้านกฎหมาย และนิติกรรม

1) ให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมาย และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆในส่วนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาคารชุด
2) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายห้องชุดสัญญาเช่า เช่าซื้อ และสัญญาอื่น ๆ 
3) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับภาษีอากร และปัญหากฎหมายทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด 
4) ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของอาคารชุด และต่อสู้คดีในกรณีที่อาคารชุดถูกฟ้อง

บริการการลงทุนเรามีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับการคุ้มครอง

การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของเราโดยทั่วไป ได้แก่

การประเมินค่า (จำนอง)
การประเมินค่าสำหรับการรายงานทางการเงินและสินทรัพย์
การประเมินมูลค่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกัน
การบริหารสินทรัพย์
การจัดการการซื้อและการขาย
การตรวจสอบความขยันหมั่นเพียร
ที่ปรึกษาตลาดทุน


เราคือผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการบริหารจัดการ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมและผู้จัดการโครงการอาคารชุดมา ณ โอกาสนี้

เราใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วยงานและบริหารงานอย่างครบวงจร มีซักกี่บริษัทฯ ที่จะมีความรู้และมีความสามารถเท่าบริษัทฯของเรา เพราะเราไม่ใช่แค่งานวิศวกรรม แต่เราคือโปรเฟสชั่นนอล ทางด้านระบบทุกอย่างครบวงจร 


Service

Investment

We have investment real estate covered.

Our investment real estate services generally include:-

 • Valuation (mortgage);
 • Valuation for financial and asset reporting;
 • Valuations for insurance purposes;
 • Asset management;
 • Acquisition & sale management;
 • Due diligence management;
 • Capital markets advisory; 

Development

We have development real estate covered.

Our development valuation services include:-

 • Development funding (mortgage) valuation;
 • Feasibility studies;
 • Highest and Best use options valuations and advisory;
 • GST advisory (residential) redevelopment;
 • Development cash flow forecasting and budgets;
 • Valuations – assessment of gross realisation – value as if complete;
 • Valuations subject to rezoning and Development approvals and consents;
 • Developer contribution valuations.
 • Income & outgoings forecasting;
 • Transaction advisory;
 • Listed trust & syndicate funding & asset valuations;
 • Strategic rent review planning within buildings;
 • Lease provision advisory;
 • Rating and taxing valuations;
 • Infrastructure valuation and cash flow – forecasting;
 • Rent determination submissions/management; and
 • Investment portfolio performance measurement review. 

Asset, plant & machinery

We have real estate, plant and machinery valuation covered.

Our asset valuation services include:-

 • Real estate valuation;
 • Plant and machinery valuation;
 • Financial reportioning valuation;
 • Insurance valuation;
 • Asset registers;
 • Asset register management;
 • Depreciation valuations;
 • Asset classification;
 • Fair Value assessment; and
 • Accounting & valuation standards monitoring & review. 

Government

We have government property valuation and advisory covered.

Our Government services include the following:-

 • Asset valuation for financial reporting including heritage and specialised assets;
 • Insurance valuations;
 • Rating valuations;
 • Compulsory acquisition/resumption;
 • Local Government offset valuations;
 • Statutory valuation review;
 • Property management;
 • Leasing;
 • Asset management;
 • Facilities management;
 • Rental review advisory; and
 • Long term head lease valuation & advisory. 

Occupancy

Our occupancy services include:-

 • Facilities management;
 • Strategic planning;
 • Location advice and site selection;
 • Landlord and tenant representation;
 • Owned and leased portfolio management; and
 • Rental advisory;
 • Outgoings analysis. 

Sustainability

We have real estate sustainability covered.

Our real estate sustainability services include:-

 • NABERS building upgrade option studies;
 • Green building valuations;
 • Green lease provision advisory;
 • Valuations of buildings subject to environmental upgrade agreements;
 • Valuations of buildings with Green Star ratings;
 • Green building outgoings assessments;
 • Cost/benefit studies and market analysis of green development. 

Occupancy

Our occupancy services include:-

 • Facilities management;
 • Strategic planning;
 • Location advice and site selection;
 • Landlord and tenant representation;
 • Owned and leased portfolio management; and
 • Rental advisory;
 • Outgoings analysis.  

Research

We have economic and real estate market research covered.

Our research services include:-

 • Specific client requested real estate market research;
 • General real estate market research;
 • General real estate market news; and
 • Emerging issues.

 Tag keyword: บริการด้านวิศวกรรมอาคาร บริการงานนิติบุคคล , รับบริหารคอนโด ออฟฟิศ ตึกสูง การก่อสร้าง